Εργασίες » Genève » 1ère Primaire

Για την Τετάρτη 21.2 :

  1. Ανάγνωση σελ. 46 (επιμένω στα μπλε χωρία).
  2. Ορθογραφία: ιστορία, καρότο, καλάθι, κιθάρα, καθαρός .
  3. Βιβλίο ασκήσεων: σελ. 38-39.
  4. Όσα παιδιά θέλουν, μπορούν να κάνουν την τρίτη σελίδα του επαναληπτικού φυλλαδίου για τα γράμματα Ν, Ρ, Ι (θα τη βρείτε στο τετράδιο ή το φάκελο των παιδιών).
ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15