Εργασίες » Genève » 5ème et 6ème PrimaireΓια 23.1.2019

1. Επαναληπτικές ασκ. 4, 5/ σελ. 85.

2. Ασκ. 2/ σελ. 88-90

3. Ασκ. 1, 2, 3/ σελ. 90-91

Συνολικός χρόνος για τις ασκήσεις: 30 λεπτά το πολύ

4. Επανάληψη προτύπων φιλικής και επίσημης επιστολής

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15