Εργασίες » Genève » 5ème et 6ème Primaire

Για την Τετάρτη 24.01.2018

1. Ασκ. 5/ σελ. 97

2. Ασκ. 1 και 2/ σελ. 98

3. Μελετώ καλά τη δομή και το λεξιλόγιο της επίσημης επιστολής, όπως τα συζητήσαμε στην τάξη και τα σημειώσαμε στο τετράδιο. (Οι μαθητές που απουσίασαν θα πάρουν τη σχετική φωτοτυπία στο επόμενο μάθημα.)


 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15