Εργασίες » Genève » Grec Langue Étrangère

Για την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου

 

- Bιβλίο, σελίδες 11-12

Μαθαίνω τις λέξεις : θρανίο, πίνακας, τσάντα, τετράδιο, διαβάζω, πιάνο (σελ.11)

και βροχή, ακτή, σύννεφο, ήλιος (σελ.12)

J'apprends les mots suivants : θρανίο, πίνακας, τσάντα, τετράδιο, διαβάζω, πιάνο (p.11)

et βροχή, ακτή, σύννεφο, ήλιος (p.12)

 

- Φυλλάδιο / la fiche de travail

Κάνω τις εργασίες από το φυλλάδιο

Devoirs


Για την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου

 

- Σελίδα 10, από το βιβλίο

Μαθαίνω τις λέξεις : άλογο, γάτα, λύκος, κότα, λαγός, ελέφαντας

J'apprends les mots suivants : άλογο, γάτα, λύκος, κότα, λαγός, ελέφαντας

 

- Φυλλάδιο / la fiche de travail

Κάνω τις εργασίες από το φυλλάδιο

DevoirsΙnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15