Εργασίες » Lausanne » Gymnase 2

Για το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

 

Ασκήσεις 1, 2, 3 και 4 (ψάξτε πληροφορίες στο διαδίκτυο για τις ασκήσεις 3 και 4)

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15