Εργασίες » Genève » Gymnase 1

Για την Τετάρτη 17/10

 

Άσκηση 13, σελίδα 72 (250 λέξεις)

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15