Εργασίες » Genève » 4ème Primaire

Άσκηση 4, σελ.86
Άσκηση 7, σελ. 87
Άσκηση 3, σελ. 90
Αντιγραφή μια φορά τις λέξεις της άσκησης 1, σελίδα 89

 

Για την Τετάρτη 19.06

1. Διαβάζω το κείμενο του φυλλαδίου

2. Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία << Η αχτιδούλα φτερούγισε...θαύμασε>>

3. Συμπληρώνω την άσκηση 1 του φυλλαδίου  (μετοχές)

4. Μαθαίνω καλά το τραγούδι της γιορτής

5. Μαθαίνω απ' έξω την πρότασή μου

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15