Εργασίες » Genève » 4ème Primaire

Άσκηση 4, σελ.86
Άσκηση 7, σελ. 87
Άσκηση 3, σελ. 90
Αντιγραφή μια φορά τις λέξεις της άσκησης 1, σελίδα 89

 

Καλή σχολική χρονιά!!!

 

Για την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου

Φυλλάδιο "Ένα ακόμα σκαλί"

1. Η ακροστιχίδα της Τετάρτης τάξης στην 3η σελίδα (να τελειώσουν τις προτάσεις που δεν έκαναν στην τάξη)

2. Το καινούριο σχολείο  στην 3η σελίδα ( Υπογραμμίστε στο κείμενο .... και γράψτε τα παρακάτω)

3. Να περιγράψετε το δικό σας σχολείο στην 4η σελίδα (80 λέξεις περίπου)

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15